- engineering

 

bouwkundig ontwerp en -advies. Joh. Zagers

 

dienstverlener van initiatief tot en met nazorg

Nieuwe Veldjes 29

7391 BL TWELLO

Daarlerweg 11

7687 AN DAARLERVEEN

T. 0571 - 270995

M. 06 - 54364516

E. johannes@zagersbouwadvies.nl

Engineering.

 

Als het (definitief) ontwerp door u is goedgekeurd, past binnen de juridische kaders, accoord bevonden door de Welstandcommissie en is geraamd binnen uw budget kan het technisch uitgewerkt worden (Engineering).

Welke fundering moet worden toegepast, hoe verloopt het riool, welke systeemvloeren kunnen toegepast worden,

wat zijn de zwaartes van de stalen balken, hoe zien de details eruit etc. Allemaal gegevens die behoren bij de indieningsvereisten voor de aanvraag omgevingsvergunning. Die gegevens worden na overleg met u en soms na het kiezen uit diverse opties door mij vertaald op een technische tekening.

Voor het dimensioneren van de constructies moet een constructeur ingeschakeld worden: welke afmeting van de balklagen, hoe breed en dik is de fundering met welke wapening, hoeveel palen moeten geheid worden etc.

Ik zorg dat die gegevens geïntegreerd worden in het plan zonder dat er afbreuk aan de verschijningsvorm wordt gedaan

en kan u adviseren bij de keuze van een constructeur.

 

Het bouwen dient te geschieden volgens het Bouwbesluit”, een tekst die in de vergunning komt te staan.

Uw bouwplan moet voldoen aan de wettelijke minimale eisen voorgeschreven voor de dimensionering van vertrekken, het verhoudingpercentage van volume t.o.v. de te gebruiken woonruimte, verhouding daglichtvoorzieningen t.o.v. de woonruimten, capaciteit van ventilatievoorzieningen, volumestromen ventilatie e.d.

Ik kan dat voor u toetsen en aantoonbaar maken d.m.v. Bouwbesluitberekeningen.

Bij de berekeningen hoort voor woningen en kantoren ook een EPC berekening waarbij u aangeeft met welke energiebesparende maatregelen (dikte isolatie, toepassing warmteterugwinning, zonnepanelen, glassoorten) u de geldende voorgeschreven EPC wilt halen.

 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning resulteerde in het verleden in nogal een dik pak papier. Tegenwoordig kan het digitaal via OLO, het digitale omgevingsloket, echter is de aanvraag nog steeds complex en dient de aanvraag te voldoen aan de wettelijk vastgestelde indieningsvereisten (Mor) waarbij de nodige documenten worden gevraagd. Als gemachtigde kan ik voor u de aanvraag verzorgen en zonodig complementeren. Een aanvraag die niet compleet is wordt niet door de gemeente in behandeling genomen waarbij bij een definitieve afwijzing (niet ontvankelijk) u meestal een gedeelte van de bouwleges kwijt bent.

 

Ook kan ik voor u overleg voeren met de gemeente over WMO voorzieningen, overleg voor u met de brandweer waarbij te denken valt aan de uitvoering van brandcompartimentering, toepassing blusmiddelen, rookmelders etc (met name voor bedrijven) of overleg met de nutsbedrijven over bijvoorbeeld een specifieke nutsinvoering.

 

Bent u bezig met het contracteren van de aannemer kan ik voor u de werktekeningen maken.

Werktekeningen zijn in maatvoering en detail verder uitgewerkte tekeningen op grotere schaal. Zoals de naam al aangeeft zijn het tekeningen voor “op het werk” waarbij alles tot op de laatste millimeter op tekening komt te staan. Tevens kan ik daarop uw wensen m.b.t. keukens en badkamers al zodanig vertalen dat het later allemaal past of alvast een opzet geven voor de electrische installatie met lichtpunten, wandcontactdozen met bijbehorende hoogtes e.d. Vast onderdeel bij werktekening zijn de kozijntekeningen en/of stelkozijntekeningen.